מדיניות פרטיות

צוות אתר “נויאס תכשיטים” מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקרא “אתר “נויאס תכשיטים” או “האתר”) אנו פועלים לפי אמנת מדיניות הפרטיות של המועצה להגנת הפרטיות. אנו עושים את מירב המאמצים לקיים אמנה זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.
מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר.

בעת השימוש באתר יכול שיאסף ויצטבר מידע על נוהגיך, העדפותיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרי החברה ועוד. אנו שומרים את המידע במאגר. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרכישה ייעשה רק על פי חוק ומדיניות פרטיות זו.
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתר, לרבות מידע אישי, יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש באתר מעידים על הסכמתך כי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים הניתנים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור בשירותים המוצעים על-ידי החברה, בכפוף להוראות כל דין;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;
 • כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות;
 • במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות החוק
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הרלבנטיים לכל שירות.
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
 • אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברת “נויאס תכשיטים” ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך.
 • לצורך משלוח החבילות אליך יועברו הפרטים האישים כגון: שם, שם משפחה כתובת מספר טלפון ופרטים נוספים שיסופקו על ידי המשתמש לצורך קבלת החבילה.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לחוק.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת “נויאס תכשיטים”.
אם חברת “נויאס תכשיטים”תארגן את פעילותיה במסגרת חברה או תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לחברה או התאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהחברה או התאגיד הנ”ל יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, להתאמת האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מיקרוסופט, תוכל למצוא אותן בספריה c:windowscookiesוכן ב-c:windowsTemporary Internet Files.

ה-Cookies מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מיקום הגלישה ומשך הזמן ששהית באתרים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה-Cookies משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה רוכש מחדש באתר.
אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב”עוגיות” במחשב שלך Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ואף באתרי אינטרנט אחרים.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


האתר פועל לצמצום הסיכונים לחדירה ו/או חשיפת מידע בלתי-מורשית, אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, בסעיפים או הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים.